Lokalna zajednica

Naziv lokalne zajednice: Biologer.hr.
Država: Hrvatska.
Adresa: https://biologer.hr.

Administratori su lica koja upravljaju bazom podataka, imaju uvid u sve podatke u okviru lokalne Biologer platforme i zaduženi su za celokupnu organizaciju Lokalne zajednice. Početni tim Administratora odobrava Projektni tim prilikom pokretanja nove Lokalne zajednice. Novi Administratori se obično biraju iz redova Urednika, za šta je neophodna saglasnost 2/3 postojećih Administratora. Administratori imaju pravo da raspolažu svim podacima i da donose odluke o njihovom korišćenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Administratori Lokalne zajednice „Biologer.hr“ su:

 • Boris Lauš
 • Bruno Schmidt
 • Daria Kranželić
 • Đurđica Majetić
 • Ivona Burić
 • Katarina Koller Šarić
 • Mihailo Vujić
 • Miloš Popović
 • Nenad Živanović
 • Nikola Vasić
 • Toni Koren

Urednici su taksonomski eksperti za određene grupe organizama koji pregledaju pristigle podatke, odobravaju ih, po potrebi koriguju ili proglašavaju nemogućim za identifikaciju. Urednici su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u terenskom radu i dokazanim poznavanjem određenih grupa organizama. Urednike taksonomskih grupa u svakoj Lokalnoj zajednici biraju Administratori iz redova Korisnika. Dodavanje novih Urednika mora prihvatiti 2/3 postojećih Urednika određene taksonomske grupe, kao i 2/3 Administratora. Urednici imaju pravo da raspolažu podacima nad kojima su nadležni, i da donose odluke o njihovom korišćenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Uređivački tim Lokalne zajednice „Biologer.hr“ se sastoji od 24 ljudi koji pokrivaju 24 taksonomskih grupa, i to:

 • Aleksandar Đukić - Hymenoptera
 • Aleksandra Trajković - Lepidoptera
 • Ana Štih - Odonata
 • Boris Lauš - Animalia
 • Bruno Schmidt - Anura, Urodela, Chelonii, Squamata
 • Daria Kranželić - Odonata, Anura, Urodela, Emydidae, Geoemydidae, Chelonii, Squamata
 • Dubravko Dender - Papilionoidea, Aves
 • Đurđica Majetić - Lampyridae, Diptera
 • Fran Rebrina - Orthoptera
 • Helena Viric Gasparic - Lampyridae
 • Ivona Burić - Lepidoptera, Odonata, Anura, Urodela, Emydidae, Geoemydidae, Carnivora, Chelonii, Squamata, Chordata
 • Jelena Babić - Coleoptera
 • Jelena Šeat - Hemiptera, Heteroptera
 • Jelle Devalez - Hymenoptera
 • Josip Skejo - Orthoptera
 • Katarina Koller Šarić - Animalia
 • Matea Martinović - Heteroptera, Papilionoidea
 • Mihailo Vujić - Diptera
 • Miloš Popović - Lepidoptera
 • Mišel Jelić - Crustacea, Actinopterygii
 • Nenad Živanović - Animalia
 • Roman Maglić - Hymenoptera
 • Srđan Stanojević - Fungi
 • Toni Koren - Animalia, Insecta, Lepidoptera, Odonata

Korisnici su svi članovi Lokalne zajednice, a status Korisnika se stiče prilikom registracije na veb platformu. U Korisnike se ubrajaju i Urednici i Administratori. Korisnici čine Biologer zajednicu i njihovim zalaganjem dolazimo do vrednih podataka o rasprostranjenju taksona na određenom geografskom području.

Biologer zajednica „Biologer.hr“ broji 511 Korisnika, koji su prikupili 165141 podataka o našoj biološkoj raznovrsnosti.