Insekti
Vodozemci
Gmizavci
Slatkovodne ribe
Sisavci
Crayfish