Lokalna zajednica

Naziv lokalne zajednice: Biologer.hr.
Država: Hrvatska.
Adresa: https://biologer.hr.

Administratori su lica koja upravljaju bazom podataka, imaju uvid u sve podatke u okviru lokalne Biologer platforme i zaduženi su za cjelokupnu organizaciju Lokalne zajednice. Početni tim Administratora odobrava Projektni tim prilikom pokretanja nove Lokalne zajednice. Novi Administratori se obično biraju iz redova Urednika, za šta je neophodna saglasnost 2/3 postojećih Administratora. Administratori imaju pravo da raspolažu svim podacima i da donose odluke o njihovom korištenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Administratori Lokalne zajednice „Biologer.hr“ su:

 • Boris Lauš
 • Bruno Schmidt
 • Đurđica Majetić
 • Ivona Burić
 • Mihailo Vujić
 • Miloš Popović
 • Nenad Živanović
 • Toni Koren

Urednici su taksonomski eksperti za određene grupe organizama koji pregledaju pristigle podatke, odobravaju ih, po potrebi koriguju ili proglašavaju nemogućim za identifikaciju. Urednici su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u terenskom radu i dokazanim poznavanjem određenih grupa organizama. Urednike taksonomskih grupa u svakoj Lokalnoj zajednici biraju Administratori iz redova Korisnika. Dodavanje novih Urednika mora prihvatiti 2/3 postojećih Urednika određene taksonomske grupe, kao i 2/3 Administratora. Urednici imaju pravo da raspolažu podacima nad kojima su nadležni, i da donose odluke o njihovom korištenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Uređivački tim Lokalne zajednice „Biologer.hr“ se sastoji od 17 ljudi koji pokrivaju 19 taksonomskih grupa, i to:

 • Aleksandar Đukić - Hymenoptera
 • Ana Štih - Odonata
 • Barbara Horvatić - Coccinellidae
 • Boris Lauš - Animalia
 • Bruno Schmidt - Anura, Chelonii, Squamata, Urodela
 • Daria Kranželić - Anura, Chelonii, Squamata, Urodela, Emydidae, Geoemydidae
 • Dubravko Dender - Papilionoidea
 • Đurđica Majetić - Diptera
 • Fran Rebrina - Orthoptera
 • Ivona Burić - Chordata, Lepidoptera, Odonata, Anura, Carnivora, Chelonii, Squamata, Urodela, Emydidae, Geoemydidae
 • Jelena Babić - Lepidoptera
 • Jelena Šeat - Hemiptera, Heteroptera
 • Josip Skejo - Orthoptera
 • Matea Martinović - Heteroptera, Papilionoidea
 • Mihailo Vujić - Diptera
 • Miloš Popović - Lepidoptera
 • Toni Koren - Animalia, Insecta, Lepidoptera, Odonata

Korisnici su svi članovi Lokalne zajednice, a status Korisnika se stiče prilikom registracije na web platformu. U Korisnike se ubrajaju i Urednici i Administratori. Korisnici čine Biologer zajednicu i njihovim zalaganjem dolazimo do vrijednih podataka o rasprostranjenju taksona na određenom geografskom području.

Biologer zajednica „Biologer.hr“ broji 173 Korisnika, koji su prikupili 60203 podataka o našoj biološkoj raznovrsnosti.